REGULAMIN REZERWACJI

 

 

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości oraz osób mieszających w sąsiedztwie obiektów Agriturismo Lucertola .

 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą Case Vacanza Lucertola SNC  di Iwona Malgorzata Kawalko$ C.   z siedzibą Localita San Pietro 109 a  Montecatini Val di Cecina,56040 Włochy  NIP 02422520508, KRS 552051

Gość - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę,

Obiekty Agriturismo Lucertola -apartamenty udostępnianie do wynajęcia przez usługodawcę.

                                                                                1. PRZEDMIOT REGULAMINU 

 

1.Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektów Agriturismo Lucertola  oraz części wspólnych budynku ,w którym się znajdują.

2.  Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.lucertola.eu

                                                                            2. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Goście Agriturismo Lucertola  podlegają obowiązkowi meldunkowemu, w tym podpisaniu karty meldunkowej na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                                                                                            2.Goście Agriturismo Lucertola są zobowiązaniu do podania numeru telefonu w karcie meldunkowej.                                                                3.Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać w obiekcie od godziny 7.00 do 23.00, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu sms-em na numer telefonu lub mailowo (dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej w zakładce "kontakty").

4. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

5. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu Agriturismo Lucertola , opłata za pobyt nie zostaje zwrócona.

6. Rezerwacji obiektów dokonywać można co najmniej na okres dwóch dni,a w lipcu i sierpniu trzech dni, co stanowi też minimalny okres umowy najmu. 

7. Wymagane jest 30% wpłaty w momencie rezerwacji, w przeciwnym wypadku rezerwacja nie jest wiążąca i zostanie automatycznie anulowana.

8. Oferta jest zwrotna: do 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji zwracane jest 100% wpłaconej kwoty, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem rezerwacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi. Zwrot jest wykonywany na konto Gościa, z ktorego nastąpiła wpłata i następuje do 14 dni od momentu anulowania rezerwacji. Rezygnację należy zgłosić mailowo na adres info@lucertola.eu ,podając imię i nazwisko, daty rezerwacji oraz nazwę apartamentu,w przeciwnym razie nie zostanie zwrócona należna opłata. 

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania rezerwacji, usługodawca nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby.

10. Cena apartamentu płatna w momencie rezerwacji obejmuje koszt wynajmu powiększony o koszt usługi sprzątania.

11. Wszystkie dodatkowe obowiązkowe opłaty , wymienione na stronie www.lucertola.eu płatne są gotówką (euro) w momecie zameldowania. 

12. W momencie przyajzdu pobierany jest depozyt na poczet zniszczeń, zwracany w całości podczas wymeldowania, o ile nie nastąpiło zniszczenie mienia-wóczas depozyt jest pomniejszany o kwotę potrzebną do naprawy zniszczeń .

13. Dzieci do lat 2 mogą spać w łóżeczku dziecięcym (pierwsze jest bezpłatne), potrzebę taką  należy zgłosić mailowo po zarezerwowaniu  apartamentu.

14.   Zwierzęta są akceptowane za zgodą usługodawcy. Akceptowane są wyłącznie zwierzęta ras małych. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty

15. Rezerwacja jest wiążąca po uiszczeniu całości wymaganej przedpłaty oraz po potwierdzeniu tego faktu przez Agriturismo Lucertola w formie mailowej, na mail wskazny przez Gościa podczas rezerwacji, do 12 h po dokonaniu rezerwacji. Gość otrzyma formularz zawierający dane o rezerwacji (nr rezerwacji, miejsce, czas, cena rezerwacji, sposób płatności) z prośbą o potwierdzenie rezerwacji zwrotną  drogą mailową.   W przypadku nieotrzymania formularza, Gość powinien skontaktować się mailowo w ciągu 24 h od dokonania rezerwacji, w celu potwierdzenia rezerwacji.

16. W przypadku dokonania rezerwacji i  nie potwierdzenia jej prze Gościa w ciągu 24 h po otrzymaniu formularza, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, z zachowaniem obowiązującej tabeli opłat (patrz pkt 8).

17. Zmiana terminu rezerwacji tego samego apt jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy ten sam apartament  jest dostępny w nowym, zaproponowanym przez Gościa terminie. Zmiany terminu rezerwacji, pod warunkiem dostepności apartamentu,  jest możliwa do 14 dni przed planowanym przyjazdem (zmiana daty  może podlegać dodatkowej opłacie , ceny zależą od sezonu rezerwacji -zgodnie z cennikem podanym na stronie). Zmiana na inny apartament w tej samej dacie rzerwacji  ( o ile wybrany apt jest wolny, możliwa jest również do 14 dni przed planowanym przyjazdem i może podlegać dodatkowej opłacie, wynikającej z różnicy w cenach apt. Różnica w cenie jest pobierana lub zwracanaw obiekcie gotówką w euro. Zmiana daty lub apt możliwa jest wyłącznie mailowo i wymaga potwierdzenia przez usługodawcę.

18. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania. W przypadku anulowania rezerwacji Gość otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków na konto , z którego nastąpiła wpłata. 

                                                                        3. DOBA NAJMU

 

1. Obiekty w Agriturismo Lucertola wynajmowane są na doby.

2. Doba  trwa od godziny 16:00 do godziny 10.00 dnia następnego.

3. Gość powinien zameldować się pomiędzy 16.00-20.00 w dniu przyjazdu  i wymeldować się do godz.10.00 w dniu wyjazdu. Poza tym zakresem godzinowym możliwe jest  pozostanie na terenie obiektu i przechowanie bagaży do momentu wyjazdu lub zameldowania.

4.Przyjazd po godz.21.00 powinien byc zgłoszony najpóźniej w tym samy dniu do godz.10.00 na nr sms , mailowo lub telefonicznie  (dane kontaktowe podane są  na stronie internetowej www.lucertola.eu-w przeciwnym razie nie gwarantujemy dostępności do apartamentu), po godz.21.00 obowiązuje dodatkowa opłata.

5.Rezerwacje w  Agriturismo Lucertola zachowują ważność do godz. 21:00 planowanego dnia przyjazdu.

6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Gość powinien zgłosić telefonicznie  max. do godz. 10.00  dnia poprzedniego, w którym upływa termin najmu ( o ile jest wolny apt), mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

7.  Agriturismo Lucertola uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, w szczególności dostępności wolnych obiektów.

                                                                         4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektów Agriturismo Lucertola, pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych w obiektach Agriturismo Lucertola  powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi .

4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług w obiektach Agriturismo Lucertola, nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości lub mieszkańców budynku, w którym się znajdują. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

5. W obiektach Agriturismo Lucertola obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez oraz hałaśliwego zachowania, zakłócającego spokojny pobyt innych Gości. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, przez któregokolwiek z Gości,  będzie skukował koniecznością natychmiastowego opuszczenia apartamentu.

6. Usługodawca może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Agriturismo Lucertola, wyrządzając szkodę w mieniu obiektów Agriturismo Lucertola lub Gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektów.

 8. Palenie w pomieszczeniach jest zabronione.  W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w obiektach zostanie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, etc., która wynosi równowartość doby najmu.

 

     5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, ze względu na brak w obiektach Agriturismo Lucertola  odpowiednich zabezpieczeń.

 

 6. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie Agriturismo Lucertola przez wyjeżdżającego Gościa mogą zostać  odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany, na życzenie Gościa.

                                                                          7.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

 

1. W obiektach Agriturismo Lucertola  nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Casa Vacanza Lucertola di Michalczyk Tomasz  z siedzibą Localita San Pietro Montecatini Val di Cecina,56-040 Włochy  NIP 02386660506, KRS 55205 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiektach Agriturismo Lucertola i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez usługodawcę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

  

   8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Agriturismo Lucertola  dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Casa Vacanza Lucertola di Michalczyk Tomasz  z siedzibą Localita San Pietro Montecatini Val di Cecina,56-040 Włochy  NIP 02386660506, KRS 552051

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja obiektu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług; 

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 

 ,